Privacyverklaring

Welkom op de website van De Lilse Bergen. Op deze webpagina vind je informatie over onze privacyverklaring. Bekijk ook de disclaimer en onze cookieverklaring.

Aangepast op 23/03/2022 op basis van AVG wetgeving 25 mei 2018

1. Algemeen

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met jouw gegevens.

VZW De Lilse Bergen maakt als overheidsdienst deel uit van de groep provincie Antwerpen. De zetel van VZW De Lilse Bergen is Strandweg 6, 2275 Gierle (Lille). 

Meer informatie over de activiteiten vind je op www.lilsebergen.be, of je kan contact opnemen met dpo.lilsebergen@lilsebergen.be.

VZW De Lilse Bergen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt VZW De Lilse Bergen?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je private en publieke IP-adres, cookies;
 • Persoonlijke kenmerken zoals je geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht;
 • Financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot schulden en uitgaven of met betrekking tot jouw solvabiliteit;
 • Gegevens met betrekking tot de samenstelling van het gezin zoals het aantal kinderen ten laste;
 • Jouw rijksregisternummer waarvan de groep enkel maar gebruik zal maken indien zij hier een concrete machtiging voor heeft gekregen van het Sectoraal comité van het Rijksregister of indien wij hiervoor beroep kunnen doen op het Koninklijk besluit van 27 februari 1985 waarbij aan de provinciegouverneurs en aan de bestendige deputaties van de provincieraden toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of het Koninklijk besluit van 8 januari 1988 waarbij de provinciegouverneurs en de bestendige deputaties van de provincieraden gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. Wij zullen in ieder geval nooit onrechtmatig gebruik maken van uw rijksregisternummer;
 • Gegevens met betrekking tot jouw beroep zoals je curriculum vitae;
 • Foto en allerhande beeldmateriaal dat we verzamelen op onze domeinen en tijdens onze activiteiten;

3. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Om uw persoonsgegevens te verwerken moeten wij over een geldige rechtsgrond beschikken, afhankelijk van het doel kunnen we ons baseren op verschillende rechtsgronden.

 

Doeleinde(n)

Rechtsgrond

 

Wettelijke verplichting

-        Bovenlokale taakbehartiging

-        Samenwerken met en ondersteunen van lokale besturen

-        Provinciedecreet

-        Beheer van geschillen

-        Controle op de werkplaats

-        Leveranciersbeheer

-        Klantenbeheer

-        Archiefbeheer

-        Bestuursdecreet

-        Provinciale verkiezingen organiseren

-        Kieswetboek

-        Lokaal en provinciaal kiesdecreet

-        Rechten van betrokkenen beantwoorden

-        GDPR administratie

-        Klantenbeheersysteem

-        Werkplanning

-        Controle op de werkplaats

-        GDPR (accuraatheid van persoonsgegevens bewaren)

-        Leveranciersbeheer

-        Wetboek van Economisch recht (Hoofdstuk 2: Boekhouding)

-        Leveranciersbeheer  

-        Wet inzake overheidsopdrachten (17 juni 2016) en bijhorende decreten, besluiten en omzendbrieven

-        Bankwezen, kredietwezen en allerlei verzekeringen

-        Wet betreffende de verzekeringen (4 april 2014)

-        De toegang tot het rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummer

-        KB 27 februari 1985

-        KB 8 januari 1988

-        Belastingen innen, kohier opstellen, fraude opsporen.

-        Provinciedecreet

-        Wetboek inkomstenbelastingen

-        Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

-        Samenwerken met gemeenten rond waterlopen

-        Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen ( 28 december 1967)

-        Beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen, overstromings- en projectgebieden, behandelen van advies- en vergunningsaanvragen, klachten behandelen, dossiers voorbereiden, eedafleggingen afnemen, …

-        Wet betreffende de polders (3 juni 1957)

-        Handhaving in het kader van het milieuhandhavingsdecreet

-        Het milieuhandhavingsdecreet

-        Registreren van omgevingsvergunningen

-        Decreet omgevingsvergunningen d.d. 25 april 2014

-        Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunningen d.d. 25 april 2014

-        Reageren op vragen van burgers in het kader van openbaarheid van bestuur

-        Livestreamen van de provincieraad

-        Wet betreffende de openbaarheid van bestuur

-        Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen

-        Opmaken van een provinciaal ruimtelijk beleid

-        Klantenbeheer

-        Administratieve ondersteuning PROCORO

-        Opvolgen procedures voor administratieve rechtbanken

-        Vlaamse codex ruimtelijke ordening

-        Advisering vanuit decretale bevoegdheid

-        Vlaamse codex ruimtelijke ordening

-        Decreet algemene bepalingen milieubeleid

-        Archiefbeheer

-        Archiefwet 24 juni 1955

-        Overheid - vergunningen

-        Omgevingsdecreet

-        Overheid - vergunningen

-        Wet op de loterijen van 31 december 1851

-        Justitie en politie – opmaak provinciale lijst van gezworenen

-        Gerechtelijk wetboek, art 228: "De bestendige deputatie maakt de provinciale lijst van gezworenen op en zendt deze vóór 1 juni met dezelfde formulieren aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdplaats van de provincie. [...] " en de bijhorende omzendbrief

-        Uitvoeren van onteigeningen t.b.v. het provinciaal beleid (vastgoedtransactie)

-        Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, art. 11: "Het onteigeningsplan bevat o.m. de naam van de eigenaars"

-        Organieke Wet Notariaat, art. 11/ 12 - m.b.t. notariële akten dient de notaris de identiteit met voldoende zekerheid vast te stellen

-        Controle op de werkplaats

-        Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (2 oktober 2017)

-        Controle op de werkplaats – beveiliging

-        Beheren van het camerabewakingssysteem

-        Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (21 maart 2007)

-        Bestrijding van fraude en inbreuken van cliënteel

-        Sociaal Strafwetboek (6 juni 2010)

-        Controle op de werkplaats – register opmaken van verloren en gevonden voorwerpen

-        ​Wet betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (30 december 1975)

-        Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie (opmaken asbest inventaris)

-        Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (29 maart 2019)

-        Leerlingenadministratie

-        Leerlingenbegeleiding

-        Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

-        Controle op de werkplaats: Het aanstellen van domeinwachters

-        Veldwetboek, met recente uitvoeringsbesluiten

-        Controle op de werkplaats: het opstellen van pv’s door domeinwachters

-        Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht

-        Omzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de functie van gemeenschapswacht en bij de instelling van de dienst gemeenschapswachten

-        Bevoegdheid om GAS-boetes en pv’s op te maken

-        Klantenbeheer: opstellen dataregister en dispatchen mobiliteitscentrale aangepast vervoer

-        Ministerieel besluit met opdracht gegarandeerd vervoer

 

Taak van algemeen belang

-        Opmaken  van provinciale ruimtelijke onderzoeken, vloeit voort uit beleids- en structuurplannen of ruimtelijk uitvoeringsplan

-        Organiseren van interprovinciale overlegmomenten

-        Informeren politici bovenlokale taakbehartiging

-        Klantenbeheer

Taak van algemeen belang

 

Overeenkomst

-        Ledenadministratie

-        Leveranciersbeheer

-        Leerlingenadministratie

-        Samenwerken

-        Partnerschappen onderhouden

-        Projectondersteuning

-        Subsidies

-        Allerlei vastgoedtransacties

-        Huur en verhuur

-        Klantenbeheer

-        Selecteren en administratie van nieuw personeel

-        Selecteren van externe consultants

-        Administratie van jobstudenten en interims

-        Allerlei schuldvorderingen verwerken

-        Vrijwilligersadministratie

-        Kadastergegevens op vraag van gemeenten verwerken

Overeenkomst

 

Toestemming

-        Dagelijkse bedrijfsvoering

-        Klantenbeheer

-        Werkplanning

-        Beeldmateriaal nemen en beheren

-        Ledenadministratie

-        Historisch onderzoek/marktonderzoek

-        Service aan de professionele sector

-        Netwerken

-        Leveranciersbeheer

-        Uitsturen van nieuwsbrieven, publicaties, persberichten, …

-        Bovenlokale adviesverlening (van gemeenten tot burgers)

-        Bezoekersregistratie

-        Het delen van perscontacten

Toestemming

 

4. Aan wie gaan we je persoonsgegevens doorgeven?

Binnen de groep provincie Antwerpen

Om hun respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden te bepalen, hebben de verschillende entiteiten binnen de groep provincie Antwerpen een verwerkersovereenkomst afgesloten met de rechtspersoon provincie Antwerpen.

De groep provincie Antwerpen met inbegrip van de Bosgroepen vzw en de Regionale Landschappen vzw verwerken gezamenlijk de gegevens die verzameld worden in de centrale klantendatabank. De klantendatabank is samengesteld uit informatie die wij rechtstreeks ontvangen wanneer je online inschrijft voor een activiteit, of je abonneert op een nieuwsbrief. Zo geef je ons onder andere je naam en contactgegevens door. In de centrale klantendatabank worden de contactgegevens van onze klanten (burgers, scholen, bedrijven, verenigingen, ...) in een contactfiche bijgehouden en gekoppeld aan de werking van onze diensten (relationele informatie). Op die manier wil de groep provincie Antwerpen de relatie met haar ‘klanten’ verbeteren en wil ze gerichter en persoonlijker communiceren.

De contactgegevens vermeld op de contactfiche zullen door de verschillende entiteiten raadpleegbaar zijn. De relationele informatie (doeleinden en dossiers) zijn enkel toegankelijk voor de betrokken diensten. Je persoonsgegevens op de contactfiche mogen enkel gebruikt worden in het kader van doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven, of in de uitvoering van een overeenkomst, of in de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de een uitvoering van een wettelijke taak.

Aan externe partijen

De entiteiten van de groep provincie Antwerpen zullen je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen. De groep provincie Antwerpen beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is in het kader van onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang of die van de derde partijen die de gegevens ontvangen. De provincie Antwerpen zal altijd controleren of deze partijen recht hebben om jouw persoonsgegevens te ontvangen vooraleer deze over te maken.

Indien noodzakelijk delen we jouw persoonsgegevens met:

-        Professionele raadgevers

-        Overheidsdiensten

-        Gerecht en politiediensten

-        Werkgever of zakenrelaties

-        Geregistreerde persoon

-        Gerecht en politiediensten,

-        Private partijen zoals deelnemers aan een evenement, studiebureaus,

Occasioneel doet de groep provincie Antwerpen een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor enkele taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal de groep provincie Antwerpen er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De entiteiten van de groep provincie Antwerpen leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

In het geval dat de verwerkers waarop de provincie Antwerpen beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal de provincie Antwerpen overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal de provincie Antwerpen ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen.

5. Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

VZW De Lilse Bergen hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

VZW De Lilse Bergen verbindt er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

6. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

VZW De Lilse Bergen ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van bewaringstermijnen:

 • Dossiers inzake inkomende facturen moeten tien jaar worden bewaard, nadien vernietigd;
 • Het register van inkomende en uitgaande post moet tien jaar worden bewaard, nadien vernietigd;
 • Niet-Europese subsidiedossiers worden tien jaar bewaard, nadien vernietigd;

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang we ze bewaren. Als overheidsinstantie zijn wij volgens het Bestuursdecreet verplicht om een informatiebeheersplan op te stellen en deze termijnen goed op te volgen.

7. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op informatie en van inzage

Je hebt recht om geïnformeerd te worden of de provincie Antwerpen jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen.

Dit is het geval wanneer:

 • jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. De provincie Antwerpen heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

d) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij zullen jouw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken.

Dit is onder meer het geval wanneer:

 • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de provincie Antwerpen nodig heeft om die juistheid te controleren;
 • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door de provincie Antwerpen rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de provincie Antwerpen is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door de provincie Antwerpen op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op ons webformulier. Hier kan je ook meer informatie terugvinden over de procedure en de voorwaarden.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal de provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Het is mogelijk dat wij eerst om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te bevestigen en om ons te verzekeren dat de aanvraag van jou afkomstig is.

De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

h) Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

contact@toezichtcommissie.be

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@adp-gba.be

 

8. Hoe worden wijzigingen gedaan de huidige privacyverklaring?

Deze privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij je aan onze privacyverklaring regelmatig te lezen.